Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

SŁOWNIK POJĘĆ

Ustawa o efektywności energetycznej – z dnia 15 kwietnia 2011 podpisana przez Prezydenta RP 30.04.2011 r. (Dz. U. z 2011, Nr 94 poz. 551), ustawa ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz promowanie nowoczesnych technologii, które zmniejszają zużycie energii, a tym samym redukują szkodliwy wpływ sektora energetycznego na środowisko.  Ustawa wprowadza system tzw. „Białych certyfikatów”, które będą wydawane za oszczędzanie energii.

Białe certyfikaty – są to świadectwa efektywności energetycznej, które występować będą obok istniejących już obecnie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz produkcji energii w kogeneracji polegającej na wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w możliwie najefektywniejszy sposób. Białe certyfikaty potwierdzać będą roszczenia uczestników rynku w związku z oszczędnościami energetycznymi, uzyskanymi w efekcie zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej – działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii; 

Oszczędność energii – ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie  efektywności energetycznej a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w  takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i uwzględnieniu znormalizowanych warunków wpływających na zużycie energii.

Efektywność energetyczna – stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu;

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii;

Dyrektywa 2006/32/WE (pakiet 3x20) – regulacja europejska z dnia 5 kwietnia 2006 w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych:

- 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 r.,

- 20% zmniejszenie zużycia energii,

- 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w UE do 2020 r.   

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej